مقاله ها

مهندسی قابلیت اطمینان

استقرار برنامه های پایش وضعیت (CM) تجهیزات به صورت اثربخش و موفق، تنها یکی از پیشنیازهای اصلی در دستیابی به سیستم نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی است. گام بعدی در این راه، استفاده از ابزارهای مختلف مهندسی قابلیت اطمینان با رویکرد کاربردی و صنعتی است. سالهاست که صنایع پیشرو در دنیا، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند. امروزه واحدهای سازمانی و دپارتمانهایی با عنوان مهندسی قابلیت اطمینان (Reliability Group) به عنوان زیرمجموعه ای از واحد نگهداری و تعمیرات، در صنایع پیشرو وجود دارند. کار اصلی این واحدها، بکارگیری ابزارهای نوین همچون تحلیل ریشه ای عیوب و خرابی ها، نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و ... در راستای افزایش اثربخشی سیستم نت در سازمان است.

تحلیل ریشه ای خرابی ها

شرکت مهندسی فرا پایش باختر با درک اهمیت موضوع قابلیت اطمینان و لزوم بکارگیری ابزارهای کاربردی آن، ارائه خدمات مشاوره ای در این زمینه را در دستور کار خود قرار داده است. منتظر شنیدن خبرهای جدید در این زمینه باشید...

Rated 4 | From 444 users.